ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-10-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-10-03
პროექტის ღირებულება (ლარში):
396,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ეკოპროექტი“