ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-10-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-10-03
პროექტის ღირებულება (ლარში):
396,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ეკოპროექტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-09-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-01-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
25,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "გამა კონსალტინგი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-10-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
730,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„მუნიციპალპროექტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-06-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-26
პროექტის ღირებულება (ლარში):
224,001.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„LMC“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-04-26
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
500,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
საპროექტო-სამშენებლო კომპანია სს "ხურო"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-04-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
499,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„წყლისა და შენობების ინჟინერია“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
850,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
ამხანაგობა "GMP"