წყლის ხარისხის კონტროლიროგორ ხორციელდება  წყლის ხარისხის მონიტორინგი?

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია წყლის ხარისხის მონიტორინგს ახორციელებს ლაბორატორიული ქსელით, რომელიც მოიცავს 8 რეგიონულ და 35 სერვის ცენტრის ლაბორატორიებს.

 რეგიონული ლაბორატორიები განთავსებულია შემდეგ ქალაქებში: ბოლნისი, გორი, წყალტუბო, ქუთაისი, ოზურგეთი, ფოთი, ახალციხე და თელავი.

 

რა აპარატურით ხდება წყლის ხარისხის კონტროლი?

 

ლაბორატორიები აღჭურვილია შემდეგი აპარატურით: ქიმიური ანალიზებისთვის-

ფოტომეტრი AL-400-iT, პორტატული PH-მზომი sd 50 და condi-ის მზომი sd 70 –ის

აპარატი, ხოლო ბაქტერიოლოგიური კვლევებისათვის - აპარატი ,, TRAVAS“-ი. აგრეთვე

ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზებისათვის საჭირო შემდეგი სახის დანადგარებით:

წყლის დისტილატორი, საშრობი კარადა, მიკრობიოლოგიური ინკუბატორი, ელექტრო

სასწორი, ავტოკლავი და მუფელის ღუმელი.

 

რა ინტერვალით ხორციელდება წყლის ხარისხის მონიტორინგი?

 

ტექნიკური რეგლამენტისა და კომპანიის მიერ დამტკიცებული გეგმა-გრაფიკის მიხედვით სისტემატურად მიმდინარეობს ნედლი (სათავეებზე არსებული) და დამუშავებული (ქსელში არსებული) წყლის მონიტორინგი და ყოველდღიურად ტარდება ორგანოლეპტიკური, ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზები.