ლაგოდეხიევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

ლაგოდეხი

2012 წლის დეკემბრის თვეში დასრულდა 1.294.603 ლარის ღირებულების პროექტი.პროექტის ფარგლებში შეიცვალა რუსთაველის ქ. წყალსადენის მილი დ=110მმ სიგრძით 650მ, შრომის ხევში არსებული 7000მ3 რეზერვუარი გადაკეთდა სალექარად, განხორციელდა ნელი ფილტრის რეაბილიტაცია, აშენდა ახალი საფილტრი შენობა  50ლ/წ, მოეწყო საქლორატორო, დაინერგა სკადას სისტემა, აშენდა10კვტ ხაზი, ლაგოდეხის ხევში მოეწყო ახალი დრენაჟი 40ლ/წმ წარმადობით, სიგრძით150მ, აშენდა საქლორატორო, შეკეთდა საყარაულო ჯიხურის და საშიბერო კამერა. შედეგად გაუმჯობესდა სასმელი წყლის ხარისხი, ხოლო წყალმომარაგება გადავიდა 24 საათიან რეჟიმზე

კომპანიის მიერ დაფინანსებული პროექტი

 

შრომის ხევში ნაპირდაცვითი სამუშაოები.
სხვა პროექტები