თერჯოლაევროკავშირი (EU)

თერჯოლა

2012 წლის ოქტომბრის თვეში დასრულდა 409.525 ლარის ღირებულების პროექტი. პროექტის ფარგლებში შეიცვალა სათავიდან რეზერვუარამდე მილი, ასევე განხორციელდა შიდა გამანაწილებელი ქსელის შეცვლა. შედეგად შემცირდა წყლის დანაკარგები.
სხვა პროექტები