ვანიევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

ვანი

2012 წლის სექტემბრის თვეში დასრულდა 352.189 ლარის ღირებულების პროექტი, რომელიც ითვალისიწინებდა  გამანაწილებელი ქსელის მოწყობას სიგრძით 5,182კმ და 465ც ინდივიდუალური მრიცხველების დამონტაჟებას. შედეგად ქ. ვანის მოსახლეობა გადავიდა 24 საათიან წყალმომარაგებაზე.
სხვა პროექტები