ზუგდიდიზუგდიდი

ევროკავშირი (EU)

 2013   წლის თებერვლის თვეში დასრულდპროექტი.პროექტი ითვალისწინებდა  გამანაწილებელი ქსელის 6080.  მოწყობას. 1. საინფორმაციო ჯიხურის მოწყობას.
სხვა პროექტები