კასპიკასპი

 ევროკავშირი (EU)

2013   წლის თებერვლის თვეში დასრულდა პროექტი.   პროექტი ითვალისწინებდა კასპში 8000 სადაწნეო მილსადენის, 10/წმ წარმადობის დრენაჟის და სატუმბი სადგურის მოწყობას.

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

პროექტი დასრულდა  2014 წელს.პროექტი ითვალისწინებდა შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობას სიგრძით 52კმ, 30003 რეზერვუარის კაპ. რემონტს, 10003 ახალი რეზერვუარის მშენებლობას, ახალი სატუმბოს შენობის შეკეთებას, დანადგარების შეცვლას და საქლორატოროს რეაბილიაციას, სკადას სისტემის მონტაჟს, 2000. ინდივიდუალური მრიცხველის მონტაჟს.
სხვა პროექტები