ბაღდათიევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

პროექტი ითვალისწინებდა გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობას, სალექარის რემონტს, საქლორატოროს რემონტს, 50მ3 რეზერვუარის მშენებლობას, საყარაულო ჯიხურის რემონტს, ინდივიდუალური მრიცხველის მონტაჟს 750ცალი.

კომპანიის მიერ დაფინანსებული პროექტი

 

სამი ქუჩის შოთა რუსთაველის, ც. დადიანის და წმ. მარიამის ქუჩების რეაბილიტაცია.
სხვა პროექტები