ოზურგეთიკომპანიის მიერ დაფინანსებული პროექტი

ოზურგეთი

მდ. ბჟუჟის კალაპოტში დაბრუნების მიზნით წყალსადენის დრენაჟის და მაგისტრალური წყალმდენის ნაპირდაცვითი სამუშაოები.
სხვა პროექტები