ყაზბეგიკომპანიის მიერ დაფინანსებული პროექტი

ყაზბეგი

სათავე ნაგებობის, ცენტრალური სადაწნეო მილსადენისა და  შიგა გამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია;
სხვა პროექტები