ახალციხეკომპანიის მიერ საკუთარი სახსრებით დასრულებული პროექტები

ახალციხე

კანალიზაციის  ქსელის რეაბილიტაცია და ურაველის სათავე ნაგებობის საქლორატორო  სადგურის  მოწყობა;
სხვა პროექტები