თიანეთიკომპანიის მიერ დაფინანსებული პროექტი

თიანეთი

მუნიციპალიტეტში შიგა გამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია;
სხვა პროექტები