ონი 

USAID

ონი

დასრულდა გამწმნედი ნაგებობების კომპლექსის, V=1000მ3 მოცულობის სადაწნეო-სარეგულაციო რეზერვუარის, საქლორატოროს, ჩქარი ფილტრის გასარეცხად სატუმბო სადგურის, წნევის განმტვირთავი რეგულატორის და წყალმზომის ჭების, წყალსაწნეო ავზის, მოედნის მიწისქვეშა სხვადასხვა დანიშნულების მილსადენების კომუნიკაციების, საყარაულო ჯიხურის, სანდაცვის ზონის ღობის მშენებლობა.
სხვა პროექტები