ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-04-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-07-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-07-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,884,690.21
დაფინანსების წყარო:
მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
სს "კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს საქართველოს ფილიალი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-09-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017.10.30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,686,067
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს ,,ზიმო''