ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-12-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-07-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
275449
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის N2030 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-10-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-11-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11 388 298 (თერთმეტი მილიონ სამასოთხმოცდარვა ათას ორასოთხმოცდათვრამეტი ლარი)
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 03 აგვისტოს N1617 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „ფერი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-10-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-02-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2, 978,393
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
"გროსინვესტ კაპიტალი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-09-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-03-06
პროექტის ღირებულება (ლარში):
826403
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის N1224 განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს“ვი-აი-პი +“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-07-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-02-22
პროექტის ღირებულება (ლარში):
529,058.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
ბილდინგ-დეველოპერ
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-07-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-05-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,798,295.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1079 2017 წლის 1 ივნისი
კონტრაქტორი:
შპს “კომფორტმშენ XXI”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-06-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-02-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
788 100
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „GES“