ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-11-22
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-03-22
პროექტის ღირებულება (ლარში):
275,555.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს "ნდს მშენებლობა''
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-11-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-03-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
446,438.28
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს "ჰიდროგეო''
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-11-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-03-08
პროექტის ღირებულება (ლარში):
400,916.92
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრებით
კონტრაქტორი:
შპს "B&B"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-07-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,884,690.21
დაფინანსების წყარო:
მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
სს "კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს საქართველოს ფილიალი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-09-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,686,067
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს "ზიმო"