ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-08-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-10-06
პროექტის ღირებულება (ლარში):
283 450
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის N961 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ლ და კ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-05-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-10-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
276,88.50
დაფინანსების წყარო:
2014 წლის 30 დეკემბრის N2551 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს "კავკასენერგო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-04-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-01-24
პროექტის ღირებულება (ლარში):
607 585
დაფინანსების წყარო:
2017 წლის 28 დეკემბრის N2728 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-02-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-09-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
507063.35
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2501 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ნიუმშენი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-12-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-09-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
275449
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის N2030 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-10-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-12-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11 388 298 (თერთმეტი მილიონ სამასოთხმოცდარვა ათას ორასოთხმოცდათვრამეტი ლარი)
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 03 აგვისტოს N1617 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „ფერი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-10-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-06-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2, 975,948
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის2017 წლის 18 მაისის N962 განკარგულება
კონტრაქტორი:
"გროსინვესტ კაპიტალი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-07-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-12-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,798,295.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1079 2017 წლის 1 ივნისი
კონტრაქტორი:
შპს “კომფორტმშენ XXI”