კომპანია
ისტორია

შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ (UWSCG), სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა, რომლის 100% წილის მფლობელი სახელმწიფოა. კომპანია დაარსდა 2010 წლის 14 იანვარს, საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის 2010 წლის 11 იანვრის N1-1/13 ბრძანების საფუძველზე. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელით მომსახურებას ახორციელებს მთელი საქართველოს მასშტაბით, ურბანული ტიპის დასახლებებისთვის, ქ. თბილისის, ქ. მცხეთის, ქ. რუსთავის, გარდაბნის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარდა.

კომპანიის სტრუქტურა შედგება თბილისის სათავო ოფისისგან, 7 რეგიონული ფილიალისა და 50 სერვის ცენტრისგან. კომპანიაში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა შეადგენს  2700 - მდე ადამიანს. თანამშრომელთა 60% დასაქმებულია ტექნიკურ სფეროში, 24% -კომერციულ / ფინანსურ სფეროში, ხოლო 16% - ადმინისტრაციულ სფეროში.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობა მოიცავს შემდეგს: წყლის მოპოვება, გაწმენდა და მიწოდება; წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელების პროექტირება, მშენებლობა, ექსპლუატაცია და  ოპერირება. კომპანია ემსახურება 306 000-ზე მეტ საყოფაცხოვრებო და  19 000 - მდე არასაყოფაცხოვრებო აბონენტს.

 

მისია

მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტ, 24-საათიან რეჟიმში მიწოდება; ყველა ქალაქსა და დასახლებულ პუნქტში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის მოწესრიგება და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.