ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-12-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-10-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
565,000.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-03-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
137,000.00
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-09-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-09-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1.500.000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2589 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
"მუნიციპალპროექტი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-09-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-05-08
პროექტის ღირებულება (ლარში):
327 000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2589 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
"არტდიზაინმშენი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-09-13
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-02-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
879,000
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრებით