ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-01-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
742,500.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „წყლისა და შენობების ინჟინერია“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-08-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-08-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
550,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
„მუნიციპალპროექტი“