ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-03-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-04-30
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრებით
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-01-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-05-30
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრებით
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-09-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
879,000
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრებით
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-08-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
244,999
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-08-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
210,000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-08-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
280,001
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა