ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-10-16
დასრულების თარიღი:
2018-10-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
137000
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-28
დასრულების თარიღი:
2018-10-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3 727121.97
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-19
დასრულების თარიღი:
2018-10-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2 665 557.62
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-19
დასრულების თარიღი:
2018-10-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
399 972.26
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-19
დასრულების თარიღი:
2018-10-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6499398.61
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
შესყიდვის სტატუსი:
შპს ,,ინსი’’
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-19
დასრულების თარიღი:
2018-10-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1147000
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი / განკარგულება N1711
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-07-12
დასრულების თარიღი:
2018-07-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
327 000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2589 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-07-12
დასრულების თარიღი:
2018-07-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1 500 000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2589 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-06-12
დასრულების თარიღი:
2018-06-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
283 450
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის N961 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები.
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-03-22
დასრულების თარიღი:
2018-04-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
291 165
დაფინანსების წყარო:
2018 წლის 6 მარტის N541 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-03-20
დასრულების თარიღი:
2018-04-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
276,88.50
დაფინანსების წყარო:
2014 წლის 30 დეკემბრის N2551 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-03-14
დასრულების თარიღი:
2018-03-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
607 585
დაფინანსების წყარო:
2017 წლის 28 დეკემბრის N2728 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-12-18
დასრულების თარიღი:
2018-01-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
94722
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2500 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-12-18
დასრულების თარიღი:
2018-01-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
167765
დაფინანსების წყარო:
საქართველოსმთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2499 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-12-13
დასრულების თარიღი:
2018-01-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
507063.35
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2501 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-08-18
დასრულების თარიღი:
2017-08-31
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3333790 (სამი მილიონ სამასოცდაცამეტი ათას შვიდას ოთხმოცდაათი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის N962 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-08-15
დასრულების თარიღი:
2017-09-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
11 388 298 (თერთმეტი მილიონ სამასოთხმოცდარვა ათას ორასოთხმოცდათვრამეტი ლარი)
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 03 აგვისტოს N1617 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-07-31
დასრულების თარიღი:
2017-08-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1000000 (ერთი მილიონი)
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-06-27
დასრულების თარიღი:
2017-07-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1076573 (ერთი მილიონ სამოცდათექვსმეტი ათას ხუთას სამოცდაცამეტი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის N1224 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-06-12
დასრულების თარიღი:
2017-06-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8000000 (რვა მილიონი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 01 ივნისის N1079 განკარგულების საფუძველზე
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-06-09
დასრულების თარიღი:
2017-06-16
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
290000 (ორას ოთხმოცდაათი ათასი)
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N712 განკარგულება"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-31
დასრულების თარიღი:
2017-06-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
350000 (სამას ორმოცდაათი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N712 განკარგულება"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-31
დასრულების თარიღი:
2017-06-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
210000 (ორას ათი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N712 განკარგულება"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-31
დასრულების თარიღი:
2017-06-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
150000 (ას ორმოცდაათი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N712 განკარგულება"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-31
დასრულების თარიღი:
2017-06-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
630 000 (ექვსას ოცდაათი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის N961 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-23
დასრულების თარიღი:
2017-05-31
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
587592 (ხუთას ოთხმოცდაშვიდი ათას ხუთას ოთხმოცდათორმეტი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N1124 განკარგულებ"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-22
დასრულების თარიღი:
2017-05-30
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
120000 (ასოცი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N712 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-11
დასრულების თარიღი:
2017-06-02
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
926 000 (ცხრაას ოცდაექვსი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N713 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-04-13
დასრულების თარიღი:
2017-04-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
574560 (ხუთას სამოცდათოთხმეტი ათას ხუთას სამოცი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"2017 წლის 6 აპრილის საქართველოს მთავრობის N711 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-01-25
დასრულების თარიღი:
2017-02-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
664065 (ექვსას სამოცდაოთხი ათას სამოცდახუთი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
2016 წლის 27 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის N2667 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-01-04
დასრულების თარიღი:
2017-01-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
60 000 (სამოცი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"2016 წლის 11 ნოემბრის საქართველოს მთავრობის N2365 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები"