ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-12-18
დასრულების თარიღი:
2018-01-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
94722
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2500 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-12-18
დასრულების თარიღი:
2018-01-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
167765
დაფინანსების წყარო:
საქართველოსმთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2499 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-12-13
დასრულების თარიღი:
2018-01-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
507063.35
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2501 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-08-18
დასრულების თარიღი:
2017-08-31
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3333790 (სამი მილიონ სამასოცდაცამეტი ათას შვიდას ოთხმოცდაათი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის N962 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-08-15
დასრულების თარიღი:
2017-09-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
11 388 298 (თერთმეტი მილიონ სამასოთხმოცდარვა ათას ორასოთხმოცდათვრამეტი ლარი)
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 03 აგვისტოს N1617 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-07-31
დასრულების თარიღი:
2017-08-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1000000 (ერთი მილიონი)
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-06-27
დასრულების თარიღი:
2017-07-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1076573 (ერთი მილიონ სამოცდათექვსმეტი ათას ხუთას სამოცდაცამეტი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის N1224 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-06-12
დასრულების თარიღი:
2017-06-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8000000 (რვა მილიონი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 01 ივნისის N1079 განკარგულების საფუძველზე
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-06-09
დასრულების თარიღი:
2017-06-16
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
290000 (ორას ოთხმოცდაათი ათასი)
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N712 განკარგულება"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-31
დასრულების თარიღი:
2017-06-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
350000 (სამას ორმოცდაათი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N712 განკარგულება"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-31
დასრულების თარიღი:
2017-06-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
210000 (ორას ათი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N712 განკარგულება"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-31
დასრულების თარიღი:
2017-06-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
150000 (ას ორმოცდაათი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N712 განკარგულება"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-31
დასრულების თარიღი:
2017-06-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
630 000 (ექვსას ოცდაათი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის N961 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-23
დასრულების თარიღი:
2017-05-31
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
587592 (ხუთას ოთხმოცდაშვიდი ათას ხუთას ოთხმოცდათორმეტი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N1124 განკარგულებ"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-22
დასრულების თარიღი:
2017-05-30
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
120000 (ასოცი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N712 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-05-11
დასრულების თარიღი:
2017-06-02
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
926 000 (ცხრაას ოცდაექვსი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N713 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-04-13
დასრულების თარიღი:
2017-04-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
574560 (ხუთას სამოცდათოთხმეტი ათას ხუთას სამოცი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"2017 წლის 6 აპრილის საქართველოს მთავრობის N711 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები"
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-01-25
დასრულების თარიღი:
2017-02-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
664065 (ექვსას სამოცდაოთხი ათას სამოცდახუთი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
2016 წლის 27 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის N2667 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-01-04
დასრულების თარიღი:
2017-01-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
60 000 (სამოცი ათასი) ლარი
დაფინანსების წყარო:
"2016 წლის 11 ნოემბრის საქართველოს მთავრობის N2365 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები"