ოზურგეთი



კომპანიის მიერ დაფინანსებული პროექტი

ოზურგეთი

მდ. ბჟუჟის კალაპოტში დაბრუნების მიზნით წყალსადენის დრენაჟის და მაგისტრალური წყალმდენის ნაპირდაცვითი სამუშაოები.




სხვა პროექტები